About admin

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far admin has created 130 blog entries.

Nieruchomość położona w Sierpcu

Syndyk masy upadłości Marcina Rozworskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innym budynkiem niemieszkalnym (nr działki 1196/2), położonej w Sierpcu przy Placu Chopina 17 D, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1E/00030956/9.

Minimalna cena: 229.200,00 zł netto. Wynika ona z operatu szacunkowego z dnia 16.12.2023 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

W toku jest sprawa egzekucyjna prawomocnego wyroku nakazującego eksmisję lokatora z w/w nieruchomości.

 • W celu nabycia praw do w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- NIERUCHOMOŚĆ, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/298/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 7 marca 2024 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 7 marca 2024 roku do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 45.840,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 18 2490 0005 0000 4600 4128 4563. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- nieruchomość- PL1P/GUp-s/298/2023”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 marca 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży w/w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanej nieruchomości.
 • Upadłemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Hipoteki wygasają.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Nieruchomość położona w Sierpcu2024-02-23T16:56:53+00:00

Postępowanie o sygn. akt PL1P/GUp-s/366/2023

Postępowanie upadłościowe sprawy PL1P/GUp-s/366/2023 Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Status sprawy: zakończona

Postępowanie o sygn. akt PL1P/GUp-s/366/20232024-02-17T16:45:19+00:00

Udział w nieruchomości położonej w Wyszogrodzie

Syndyk masy upadłości Barbary Jasińskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

 

udział wynoszący 4/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36 B, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1P/00103339/2 oraz związanego z nim udziału wynoszącego 420/6820 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Minimalna cena: 32.840,00 zł netto. Kwota ta to minimalna cena udziału wynikająca z operatu szacunkowego z dnia 29.11.2023 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 • W celu nabycia praw do udziału w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/348/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 19 lutego 2024 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 19 lutego 2024 roku do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 6.568,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 84 2490 0005 0000 4600 0008 2722. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- udział w nieruchomości- PL1P/GUp-s/348/2023”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży udziału w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży udziału w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego udziału w nieruchomości.
 • Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziału w nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Udział w nieruchomości położonej w Wyszogrodzie2024-02-05T11:34:17+00:00

Udział w nieruchomości położonej w Płocku

Syndyk masy upadłości Zdzisławy Gołębiewskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

udział wynoszący 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej (działki nr 764/1) zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Płocku przy ul. Gęsiej 6, dla której SR w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1P/00049277/2.

Minimalna cena: 44.722,50 zł netto. To 75% minimalnej ceny udziału wynikającej z operatu szacunkowego z dnia 18.12.2023 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 • W celu nabycia praw do udziału w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/301/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 26 lutego 2024 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 26 lutego 2024 roku do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 8.944,50 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 50 2490 0005 0000 4600 0008 2752. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- udział w nieruchomości- PL1P/GUp-s/301/2023”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 26 lutego 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży udziału w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży udziału w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego udziału w nieruchomości.
 • Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziału w nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Udział w nieruchomości położonej w Płocku2024-02-12T12:10:27+00:00

Udział w nieruchomości w Zaułku k. Płońska

Syndyk masy upadłości Zofii Woźnickiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

– udział wynoszący 6/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej (działki nr 1372/1), położonej Zaułek 26, dla której SR w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1L/00055475/1 oraz

– udział wynoszący 6/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej (działki nr 1373), położonej Zaułek 28, dla której SR w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1L/00001080/2.

Minimalna cena: 12.130,00 zł netto. Kwota ta to 50% x 24.260,00 zł minimalnej ceny udziału wynikającej z operatu szacunkowego z dnia 30.11.2023 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 • W celu nabycia praw do udziału w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/268/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 1 marca 2024 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 1 marca 2024 roku do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 2.426,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 68 2490 0005 0000 4600 0006 0312. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- udział w nieruchomości- PL1P/GUp-s/268/2023”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 marca 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży udziału w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży udziału w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży udziału w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego udziału w nieruchomości.
 • Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziału w nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Udział w nieruchomości w Zaułku k. Płońska2024-02-16T14:13:25+00:00

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/7/2024

Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/7/2024 – Sąd Rejonowy w Toruniu  V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/7/20242024-01-10T15:13:21+00:00

Postępowanie o sygn. akt LU1S/GUp-s/660/2023

Postępowanie upadłościowe sprawy LU1S/GUp-s/660/2023- Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z/s w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych- status sprawy: „w toku”.

Postępowanie o sygn. akt LU1S/GUp-s/660/20232023-12-08T07:35:30+00:00

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/484/2023

Postępowanie upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/484/2023- Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/484/20232023-12-03T20:18:07+00:00

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/480/2023

Postępowanie


upadłościowe sprawy TO1T/GUp-s/480/2023  Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy- status sprawy: „w toku”.

Postępowanie o sygn. akt TO1T/GUp-s/480/20232023-12-03T20:15:27+00:00

Nieruchomość Włocławek ul. Chmielna 23, sygn. akt: TO1T/GUp/16/2022 SPRZEDANE

SPRZEDANE

Syndyk masy upadłości Agnieszki Pietrzak- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedał z wolnej ręki:

nieruchomość gruntową położoną we Włocławku przy ul. Chmielnej 23, dla której SR we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WL1W/00000923/1.

Minimalna cena: Sprzedane. To 75% kwoty oszacowania wartości w/w nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego z dnia 28.12.2022 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

• W celu nabycia praw do w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA-NIERUCHOMOŚĆ CHMIELNA, SYGN. AKT: TO1T/GUp/16/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 27 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj. w kwocie …. zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 31 2490 0005 0000 4600 5151 9381. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- nieruchomość Chmielna- TO1T/GUp/16/2022”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży w/w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Warunki umowy sprzedaży w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
• Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
• Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady w/w nieruchomości.
• Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu nabytej nieruchomości.
• Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
• Hipoteki wygasają wskutek sprzedaży przez syndyka w/w nieruchomości.
• Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Nieruchomość Włocławek ul. Chmielna 23, sygn. akt: TO1T/GUp/16/2022 SPRZEDANE2024-01-11T17:54:53+00:00
Go to Top