RESTRUKTURYZACJA

Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu przedsiębiorców przez procedurę sądowej restrukturyzacji. Wspólnie z Klientem dobieramy odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną spośród obecnie dostępnych, tj.:

– postępowanie sanacyjne,

– przyspieszone postępowanie układowe,

– postępowanie układowe,

– postępowanie o zatwierdzenie układu lub

– uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone na mocy Tarczy 4.0.

 

Kancelaria przygotowuje wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i wspiera Klienta w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych na potrzeby postępowania, w tym planu restrukturyzacyjnego. Reprezentujemy Klienta przed sądem restrukturyzacyjnym, organami administracji i wierzycielami.

 

Pomagamy również wierzycielom w zabezpieczeniu ich interesów w toku restrukturyzacji, reprezentując ich na radach wierzycieli lub zgromadzeniach wierzycieli.

 

PRE-PACK

Pre-pack (przygotowana likwidacja) to sposób na restrukturyzację przedsiębiorstwa przeprowadzany w ramach postępowania upadłościowego.

Ideą tego postępowania jest sprzedaż przedsiębiorstwa lub wartościowych składników dłużnika niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości na rzecz inwestora wskazanego jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Celem pre-packu jest zachowanie ciągłości przedsiębiorstwa.

Co istotne, nabywane mienie jest wolne od obciążeń. Przenoszone są zatem same aktywa bez zobowiązań.

 

UPADŁOŚCI

Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie upadłości zarówno przedsiębiorców (w tym spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)  jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zagrożonych niewypłacalnością. W toku postępowania upadłościowego świadczymy kompleksowe usługi dla dłużników oraz wierzycieli.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię koncentrują się na:

 • analizie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 • sporządzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
 • reprezentacji w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami
 • sporządzeniu wniosku o ustalenie planu spłat wierzycieli lub wniosku o umorzenie zobowiązań upadłego bez określenia planu spłaty.

ZAKRES USŁUG DLA DŁUŻNIKÓW

 • analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa oraz jego kondycji finansowej, celem ustalenia możliwości ogłoszenia upadłości
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • przeprowadzenie przygotowanego postępowania likwidacyjnego (tzw. pre-pack)
 • reprezentacja w toku postępowania upadłościowego przed Sądem, syndykiem oraz wierzycielami
 • sporządzenie wniosku o ustalenie planu spłat oraz umorzenie zobowiązań dłużnika
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę postępowania począwszy od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż do prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.

ZAKRES USŁUG DLA WIERZYCIELI

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego
 • reprezentacja wierzyciela w trakcie ustalania listy wierzytelności poprzez wniesienie sprzeciwu od listy wierzytelności, czy zażalenia na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu
 • sporządzenie wniosku o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości
 • reprezentacja interesów wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli oraz radzie wierzycieli
 • reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

INNE SPRAWY

Kancelaria zapewnia obsługę prawną, na każdym etapie, także w sprawach:

 • o podział majątku wspólnego,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między dłużnikiem a jego małżonkiem na wniosek wierzyciela,
 • o zapłatę na podstawie art. 299 k.s.h.,
 • o zapłatę,
 • o wyłączenie wspólnika ze spółki,
 • o rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika,
 • o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwały organu spółki,
 • karnych gospodarczych