KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat i doradca restrukturyzacyjny Anna Borysewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz, adres: ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, NIP: 774-239-70-77; kontakt: tel./fax: 24 262 24 31, kom. 600 545 232, e-mail: anna.borysewicz@wp.pl; www.adwokat-płock.pl.

Każdy Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpoczęcie wykonania usługi na rzecz Klienta. W ramach wykonywania zawodu Doradcy Restrukturyzacyjnego Administrator działa zaś na podstawie postanowienia właściwego Sądu.

Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do korespondencji e-mailowej lub pisemnej, ujawni w trakcie korzystania z usługi za pośrednictwem telefonu lub w bezpośrednim kontakcie osobistym w trakcie zasięgania informacji wstępnej o usłudze lub w związku z wykonywaniem usługi , są przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

  1. w celu działań podejmowanych na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie oferowanych usług oraz należytego wykonywania tej umowy na rzecz Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w wykonaniu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. związanych z obowiązkiem podatkowym czy przeprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa ( w szczególności ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych w określonym innym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. prawnie uzasadniony interes Administratora, który może polegać w szczególności na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Powierzenie przetwarzania danych:

Informuję, że powierzam przetwarzanie niektórych danych osobowych innym podmiotom:

  • na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a ich odbiorcami są wyłącznie biuro rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności, podmioty opracowujące dokumenty na potrzeby prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów i tylko w granicach tego upoważnienia organom państwowym (np. sąd, prokuratura, policja, komornicy, służba nadzoru Ministra Sprawiedliwości) na ich uzasadnione prawnie żądanie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom oraz uczestnikom postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego przysługują następujące prawa:

  1. żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą i ich poprawiania, a także- ale tylko w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o udzieloną zgodę- usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  2. żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Mam obowiązek poinformować Klienta oraz uczestnika postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przeze mnie działaniach i z pewnością uwzględnię żądanie, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności w/w lub  dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Kontakt z Administratorem:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt przez e-mail anna.borysewicz@wp.pl lub korespondencyjnie na adres Kancelarii.

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez tylko przez czas potrzebny na realizację usługi na rzecz Klienta przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia usługi- przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora (okres ten odpowiada co do zasady długości okresu przedawnienia roszczeń) lub w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Natomiast okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez Administratora w trakcie prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wynosi 5 lat od zakończenia postępowania, w którym je zgromadzono. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte, chyba że dalsze ich przechowywanie będzie niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.