SPRZEDANA!!!

 

Syndyk masy upadłości Joanny Karpińskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

 

 • wierzytelność w łącznej kwocie 20.733,08 zł (bez odsetek ustawowych) zasądzonej na rzecz upadłej od jej dłużnika Mateusza Zabrockiego (Gospodarstwo Rolne Mateusz Zabrocki) prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy z dnia 04.02.2020 r. wydanym w/s o sygn. akt: V GC 1759/19, objętej prawomocnie zatwierdzonym układem w postępowaniu o zatwierdzenie układu tego dłużnika upadłej w sprawie o sygn. akt: PL1P/GRz/48/2023 Sądu Rejonowego w Płocku.

 

Minimalna cena: 4.146,62 zł (tj. 20% kwoty nominalnej w/w wierzytelności).

W celu nabycia w/w wierzytelności należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- WIERZYTELNOŚĆ, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/352/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 20 marca 2024 roku do godz. 12:00.

 

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa.

 

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 marca 2024 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej albo złożona z przekroczeniem terminu nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży wierzytelności. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia zostanie zapłacona w całości na rachunek: 42 2490 0005 0000 4600 0008 2702. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wierzytelność- PL1P/GUp-s/352/2023”, najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności.
 • Warunki umowy sprzedaży wierzytelności ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży wierzytelności nie podlega negocjacjom.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży wierzytelności na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

 

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.