SPRZEDANE

Syndyk masy upadłości Agnieszki Pietrzak- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzedał z wolnej ręki:

nieruchomość gruntową położoną we Włocławku przy ul. Chmielnej 23, dla której SR we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WL1W/00000923/1.

Minimalna cena: Sprzedane. To 75% kwoty oszacowania wartości w/w nieruchomości wynikającej z operatu szacunkowego z dnia 28.12.2022 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

• W celu nabycia praw do w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA-NIERUCHOMOŚĆ CHMIELNA, SYGN. AKT: TO1T/GUp/16/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 27 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 27 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj. w kwocie …. zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 31 2490 0005 0000 4600 5151 9381. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- nieruchomość Chmielna- TO1T/GUp/16/2022”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży w/w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
• Warunki umowy sprzedaży w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
• Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
• Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady w/w nieruchomości.
• Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu nabytej nieruchomości.
• Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
• Hipoteki wygasają wskutek sprzedaży przez syndyka w/w nieruchomości.
• Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.