Samochód ciężarowy marki Kia 2500, rok produkcji 2005 ( SPRZEDANY )

SPRZEDANY !!!


Syndyk masy upadłości Jarosława Roguckiego- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy marki Kia 2500, rok produkcji 2005.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 8.300,00 zł brutto.
Minimalna cena wynika z wyceny z dnia 16.06.2023 r. dokonanej przez certyfikowanego
rzeczoznawcę samochodowego Radosława Nowaka.
• W celu nabycia w/w pojazdu należy złożyć ofertę w języku polskim. Oferty należało składać do 4 lipca
2023 r. do godz. 12:00 w drodze elektronicznej na adres e-mail syndyka: anna.borysewicz@wp.pl.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego
osobą fizyczną: adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest załączenie pełnomocnictwa.
Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka
Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów
określonych powyżej albo złożona z przekroczeniem terminu nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w pojazdu. Syndyk dokona wyboru
oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o
jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania
uzasadnienia wyboru.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia
umowy sprzedaży w/w pojazdu.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w
pojazdu.
• Warunki umowy sprzedaży w/w pojazdu ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży w/w pojazdu nie podlega negocjacjom.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury
sprzedaży w/w pojazdu na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
• Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady
sprzedawanego pojazdu.
• Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

• Istnieje możliwość przesłania wyceny w/w pojazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją
stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.
Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.