Nieruchomość Włocławek ul. Chmielna 23, sygn. akt: TO1T/GUp/16/2022

Syndyk masy upadłości Agnieszki Pietrzak- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

 • nieruchomość gruntową położoną we Włocławku przy ul. Chmielnej 23, dla której SR we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WL1W/00000923/1.

Minimalna cena: 60.400,00 zł netto. Wynika ona z operatu szacunkowego z dnia 28.12.2022 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 • W celu nabycia praw do w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA-NIERUCHOMOŚĆ CHMIELNA, SYGN. AKT: TO1T/GUp/16/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 12 grudnia 2023 r. do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 12.080,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 31 2490 0005 0000 4600 5151 9381. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- nieruchomość Chmielna – TO1T/GUp/16/2022”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,

b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,

c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,

d) wskazanie czego dotyczy oferta,

e) wskazanie oferowanej ceny,

f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,

g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży w/w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady w/w nieruchomości.
 • Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • Hipoteki wygasają wskutek sprzedaży przez syndyka w/w nieruchomości.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Nieruchomość Włocławek ul. Chmielna 23, sygn. akt: TO1T/GUp/16/20222023-11-27T14:21:40+00:00

Udział w nieruchomości, sygn. akt: PL1P/GUp-s/276/2023

Syndyk masy upadłości Grzegorza Klekowickiego- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej Łoniewo 2/2, 09-451 Radzanowo, dla której SR w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1P/00013012/6.

Na nieruchomości ustanowiona jest dożywotnia, nieodpłatna służebność osobista mieszkania.

Minimalna cena: 82.140,00 zł netto. Wynika ona z operatu szacunkowego z dnia 08.09.2023 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814)- bo: 109.520,00 zł x 75%. W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 • W celu nabycia praw do udziału w w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI, SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/276/2023, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 14 grudnia 2023 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 14 grudnia 2023 roku do godz. 12:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 16.428,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 68 2490 0005 0000 4600 0006 6132. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- udział w nieruchomości- PL1P/GUp-s/276/2023”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży udziału w w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanego udziału w w/w nieruchomości.
 • Upadłemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziału w nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • W/w służebność osobista nie wygasa wskutek sprzedaży przez syndyka udziału w prawie własności w/w nieruchomości.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Udział w nieruchomości, sygn. akt: PL1P/GUp-s/276/20232023-11-30T15:01:11+00:00

Samochód ciężarowy marki Kia 2500, rok produkcji 2005 ( SPRZEDANY )

SPRZEDANY !!!


Syndyk masy upadłości Jarosława Roguckiego- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód ciężarowy marki Kia 2500, rok produkcji 2005.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 8.300,00 zł brutto.
Minimalna cena wynika z wyceny z dnia 16.06.2023 r. dokonanej przez certyfikowanego
rzeczoznawcę samochodowego Radosława Nowaka.
• W celu nabycia w/w pojazdu należy złożyć ofertę w języku polskim. Oferty należało składać do 4 lipca
2023 r. do godz. 12:00 w drodze elektronicznej na adres e-mail syndyka: anna.borysewicz@wp.pl.
Oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego
osobą fizyczną: adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest załączenie pełnomocnictwa.
Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 lipca 2023 roku o godz. 12:30 w kancelarii syndyka
Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów
określonych powyżej albo złożona z przekroczeniem terminu nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w pojazdu. Syndyk dokona wyboru
oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o
jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania
uzasadnienia wyboru.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia zostanie zapłacona w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia
umowy sprzedaży w/w pojazdu.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w
pojazdu.
• Warunki umowy sprzedaży w/w pojazdu ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży w/w pojazdu nie podlega negocjacjom.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury
sprzedaży w/w pojazdu na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
• Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady
sprzedawanego pojazdu.
• Sprzedaż ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

• Istnieje możliwość przesłania wyceny w/w pojazdu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją
stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.
Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

Samochód ciężarowy marki Kia 2500, rok produkcji 2005 ( SPRZEDANY )2023-07-05T14:17:36+00:00

Sprzedaż syndyka w postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu

W postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu syndyk sprzedał:

a) nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące działki gruntowe o numerach ewidencyjnych 163/6, 163/7 i 163/10 o powierzchni 0,3 ha wraz z udziałem w wysokości 3/11 w działce nr 163/15 o powierzchni 0,1437 ha położone w miejscowości Kłóbka, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla których prowadzone są księgi wieczyste o numerach WL1W/00071817/3 i WL1W/00070867/1;

b) udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 243 o powierzchni 0,63 ha położonej w Kaczawce 39B, gm. Lubień Kujawski, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1W/00063803/3;

c) samochód terenowy marki Jeep Cherokee o nr rej. CWL VG11, rok prod. 2005.

Sprzedaż syndyka w postępowaniu o sygn. akt: V GU 300/21 SR w Toruniu2023-03-14T16:44:11+00:00

OFERTA MIESZKANIE WŁOCŁAWEK SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/161/2022 SR w Toruniu SPRZEDANE!

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 203 położonego we Włocławku przy ul. Toruńskiej 91, dla którego Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00065353/7 (postępowanie upadłościowe o sygn. akt: TO1T/GUp-s/161/2022 SR w Toruniu)

OFERTA MIESZKANIE WŁOCŁAWEK SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/161/2022 SR w Toruniu SPRZEDANE!2023-03-14T18:30:00+00:00

OFERTA – MIESZKANIE, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/41/2022- SPRZEDANE!!!

Syndyk masy upadłości Barbary Kolanowskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lubrańcu przy Al. Lipowej 7 oraz związanego z prawem własności tego lokalu udziału w nieruchomości wspólnej wynoszącego 4450/106458 części we współwłasności działki nr 623/105 oraz we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dla w/w lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00078402/0.

 

Minimalna cena sprzedaży wynosi 118.860,00 zł netto.

 

Minimalna cena wynika z operatu szacunkowego z dnia 21.04.2022 r. opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

 

 • W celu nabycia praw do w/w nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- MIESZKANIE, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/41/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 31 lipca 2022 roku do godz. 15:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 31 lipca 2022 roku do godz. 15:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.  w kwocie 23.772,00 zł, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 61 2490 0005 0000 4600 7204 9279. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- mieszkanie- TO1T/GUp-s/41/2022”.

 

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
 2. b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną adres korespondencyjny,
 3. c) numer telefonu kontaktowego do oferenta (można podać także adres e-mail),
 4. d) wskazanie czego dotyczy oferta,
 5. e) wskazanie oferowanej ceny,
 6. f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 7. g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

 

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2022 roku o godz. 12:00 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.

Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w nieruchomości. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.

 • Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
 • Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
 • Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
 • Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w nieruchomości.
 • Warunki umowy sprzedaży w/w nieruchomości ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
 • Treść umowy sprzedaży w/w nieruchomości nie podlega negocjacjom.
 • Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanej syndyk nie jest zobowiązany do zapewnienia opuszczenia i opróżnienia lokalu przez osoby dotychczas ten lokal zajmujące.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w nieruchomości na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
 • Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanej nieruchomości.
 • Nabywcy nie przysługuje prawo żądania zwrotu nabytej nieruchomości.
 • Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
 • Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

 

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.

 

OFERTA – MIESZKANIE, SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/41/2022- SPRZEDANE!!!2023-01-18T16:38:50+00:00
Go to Top