Przepisy Karne Art.522, Art.523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe

PRZEPISY KARNE Art. 522. [Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji] Kto będąc dłużnikiem albo osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, który jest osobą prawną lub spółką handlową niemającą osobowości prawnej, podaje we wniosku o ogłoszenie upadłości nieprawdziwe dane - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem