Przepisy karne Art.399, Art.400 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne

PRZEPISY KARNE Art.  399.  [Złożenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji] Kto, będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, dostarcza nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu ich wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataja przed nimi informacje mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub nie udostępnia posiadanych przez siebie danych lub dokumentów