Syndyk masy upadłości Andrzeja Kiniec- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:

a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 203 położonego we Włocławku przy ul. Toruńskiej 91. Dla w/w lokalu Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00065353/7;

b) ¼ udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 5 położonej w budynku mieszkalnym nr 14 znajdującym się w miejscowości Bocień, gm. Chełmża, pow. toruński oraz związanym z nim udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 9029/41133 części we współwłasności działki nr 9/27 obręb Bocień oraz we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TO1T/00055109/4;

c) ¼ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej użytek rolny położonej w miejscowości Bocień, gm. Chełmża, pow. toruński. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr TO1T/00055128/3.

Minimalna cena składnika z lit. a: 199.060,00 zł netto, z lit. b- 23.550,00 zł netto, z lit. c zaś- 740,00 zł netto.

Minimalna cena składnika z lit. a wynika z operatu szacunkowego z dnia 29.06.2022 r., a składników z lit. b i c- z operatu szacunkowego z dnia 15.07.2022 r. opracowanych przez rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we Włocławku.

• W celu nabycia w/w praw należy złożyć pisemną ofertę w języku polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA- NIERUCHOMOŚĆ (wskazać która), SYGN. AKT: TO1T/GUp-s/161/2022, NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 18 października 2022 roku do godz. 15:00.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 18 października 2022 roku do godz. 15:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj. w kwocie 39.812,00 zł- w przypadku składnika z lit. a albo 4.710,00 zł- w przypadku składnika z lit. b, albo 148,00 zł- w przypadku składnika z lit. c, albo 44.670,00 zł- w przypadku wszystkich składników, powinna nastąpić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 58 2490 0005 0000 4600 1576 6053. Dane do przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock. W tytule wpłaty należy podać: „wadium- nieruchomość (wskazać która)- TO1T/GUp-s/161/2022”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
g) załączenie dowodu wpłaty wadium.

Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 18 października 2022 roku o godz. 15:30 w kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży w/w praw. Syndyk dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży w/w praw w terminie i miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z winy oferenta.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży w/w praw.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w praw.
• Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności związane z zawarciem umowy sprzedaży w/w praw.
• Warunki umowy sprzedaży w/w praw ustalone przez syndyka nie podlegają negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży w/w praw nie podlega negocjacjom.
• Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży w/w praw na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty, bez podania przyczyny.
• Upadły ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady sprzedawanych w/w praw.
• Upadłemu nie przysługuje prawo żądania zwrotu (udziału) nieruchomości.
• Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
• Służebność drogi koniecznej ustanowiona na nieruchomości z lit. c nie wygasa wskutek sprzedaży przez syndyka udziału w prawie własności w/w nieruchomości.
• Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.

Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.