Syndyk masy upadłości Doroty Nasierowskiej- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności
gospodarczej sprzeda z wolnej ręki:
– udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 28/2,
obręb 0011 Henrykowo gm. Nowe Miasto, pow. płoński o pow. 1, 0757 ha. Dla w/w nieruchomości
gruntowej Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW PL1L/00034330/0,
– udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 80/1,
obręb 0011 Henrykowo gm. Nowe Miasto, pow. płoński o pow. 0,5729 ha. Dla w/w nieruchomości
gruntowej Sąd Rejonowy w Płońsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW PL1L/00044902/4.
Minimalna cena udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 28/2 to: 121.420,00 zł netto (bo: ½ z 242.840,00 zł), a udziału wynoszącego ½ w
prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 80/1 to: 26.725,00 zł netto (bo:
½ z 53.450,00 zł).
Minimalna cena wynika z operatów szacunkowych z dnia 16. i 19.05.2022 r. opracowanych przez
rzeczoznawcę majątkowego Mateusza Borkowskiego (uprawnienia nadane przez Ministra
Infrastruktury i Budownictwa nr 6814). W/w rzeczoznawca jest również biegłym sądowym przy SO we
Włocławku.
• W celu nabycia praw do udziału w w/w nieruchomościach należy złożyć pisemną ofertę w języku
polskim. Oferty można składać do kancelarii syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy
ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„OFERTA- UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI (wskazać nr działki), SYGN. AKT: PL1P/GUp-s/92/2022,
NIE OTWIERAĆ”, przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii syndyka do dnia 03 października 2022
roku do godz. 15:00.
Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za
zapłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą wadium nastąpi najpóźniej w
dniu 03 października 2022 roku do godz. 15:00. Wpłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej, tj.
w kwocie 24.284,00 zł- w przypadku chęci zakupu udziału wynoszącego ½ w prawie własności
nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 28/2 albo 5.345,00 zł- w przypadku chęci zakupu
udziału wynoszącego ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 80/1,
albo 29.629,00 zł- w przypadku chęci zakupu udziału w obu nieruchomościach, powinna nastąpić na
rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 70 2490 0005 0000 4600 5585 1378. Dane do
przelewu: Kancelaria Adwokacka- Adwokat Anna Borysewicz ul. Kościuszki 1 lok. 100, 09-402 Płock.
W tytule wpłaty należy podać: „wadium- udział w nieruchomości (wskazać nr działki)- PL1P/GUp-
s/92/2022”.

Pisemna oferta powinna zawierać co najmniej:
a) imię, nazwisko lub nazwę oferenta,
b) adres zamieszkania i ewentualny adres korespondencyjny, a w przypadku podmiotu niebędącego
osobą fizyczną- adres korespondencyjny,
c) numer telefonu kontaktowego i adres e-mail do oferenta,
d) wskazanie czego dotyczy oferta,
e) wskazanie oferowanej ceny,
f) czytelny podpis oferenta, a gdy w imieniu oferenta działa pełnomocnik- konieczne jest przedłożenie
pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
g) załączenie dowodu wpłaty wadium.
Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 października 2022 roku o godz. 15:30 w kancelarii
syndyka Anny Borysewicz mieszczącej się w Płocku przy ul. Kościuszki 1 lok. 100.
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferta niezawierająca chociażby jednego z elementów
określonych powyżej, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium
nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
Złożenie jednej oferty wystarcza do dokonania sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach. Syndyk
dokona wyboru oferenta oferującego najwyższą cenę sprzedaży. W przypadku złożenia dwóch lub
więcej ofert o jednakowej oferowanej cenie syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru oferty bez
podawania uzasadnienia wyboru.
• Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę
nabycia; wadium to przepada na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od
zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach w terminie i
miejscu wyznaczonym przez syndyka lub w przypadku gdy nie dojdzie do podpisania w/w umowy z
winy oferenta.
• Wadium wniesione przez oferentów, których oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi, bez
naliczenia ewentualnych odsetek, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty wyłącznie na rachunek
bankowy z jakiego syndyk otrzymał wpłatę.
• Oferta, która nie została wybrana przez syndyka, przestaje wiązać oferenta.
• Cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie zapłacona w całości na w/w rachunek
masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach.
• Nabywca ponosi wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału
w w/w nieruchomościach.
• Syndyk jest wyłącznie uprawniony do wyboru notariusza, przed którym dokonane będą czynności
związane z zawarciem umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach.
• Warunki umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach ustalone przez syndyka nie podlegają
negocjacjom.
• Treść umowy sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach nie podlega negocjacjom.

• Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie w/w nieruchomości mogą pozostawać przedmioty
ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia
lub uprzątnięcia.
• Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odwołania lub zmiany warunków procedury
sprzedaży udziału w w/w nieruchomościach na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
bez podania przyczyny.
• Upadła ani syndyk nie są odpowiedzialni względem nabywcy z tytułu rękojmi za braki lub wady
sprzedawanego udziału w w/w nieruchomościach.
• Upadłej nie przysługuje prawo żądania zwrotu udziału w nabytej nieruchomości.
• Sprzedaż nieruchomości ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
• Hipoteka przymusowa ustanowiona na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 28/2 nie
wygasa wskutek sprzedaży przez syndyka udziału w prawie własności w/w nieruchomości.
• Służebność drogi koniecznej ustanowiona na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr
80/1 nie wygasa wskutek sprzedaży przez syndyka udziału w prawie własności w/w nieruchomości.
• Istnieje możliwość przesłania opisu i oszacowania w/w nieruchomości za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
• Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego ogłoszenia oraz z akceptacją
stanu faktycznego i prawnego przedmiotu sprzedaży.
Dane kontaktowe syndyk Anny Borysewicz: nr tel. 600 545 232; e-mail: anna.borysewicz@wp.pl.